REGULAMIN STRONY INTERNETOWEJ omenaafoundation.com

REGULAMIN STRONY INTERNETOWEJ

omenaafoundation.com

§ 1. Postanowienia ogólne

1. Niniejszy regulamin (zwany dalej „Regulaminem”) określa zasady korzystania ze strony internetowej fundacji Omenaa Foundation (zwanej dalej „Serwisem”), dostępnej pod adresem:

https://omenaafoundation.com.

2. Podmiotem prowadzącym Serwis jest Omenaa Foundation z siedzibą w Warszawie przy ul. Heleny Kozłowskiej nr 1 lok. 43, 00-710 Warszawa, wpisana do rejestru stowarzyszeń, innych organizacji społecznych i zawodowych, fundacji oraz samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS: 0000509539, NIP: 5272719133, REGON: 147357946 (zwana dalej „Fundacją”).

3. Użytkownikiem Serwisu (zwanym dalej „Użytkownikiem”) jest każda osoba, która z niego korzysta.

4. Serwis działa w oparciu o technologię plików „cookies”. Zasady wykorzystywania plików „cookies” przez Fundację są zawarte w Polityce prywatności dostępnej pod adresem:

https://omenaafoundation.com/polityka-prywatnosci.

5. Fundacja może również przetwarzać dane osobowe Użytkowników Serwisu. Zasady przetwarzania przez Fundację danych osobowych znajdują się pod adresem:

https://omenaafoundation.com/polityka-prywatnosci.

6. Operatorem płatności online realizowanych za pośrednictwem Serwisu jest spółka PayPro S.A. Z siedzibą w Poznaniu przy ul. Kanclerskiej nr 15, 60-327 Poznań, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznań Nowe Miasto i Wilda, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000347935, NIP: 7792369887, REGON: 301345068.

7. Wszelkie prawa do Serwisu, w tym prawa własności intelektualnej do jego nazwy, domeny internetowej, a także do wzorców, formularzy, logotypów, banerów i zdjęć zamieszczanych w Serwisie należą do bądź przysługują Fundacji. Jakiekolwiek materiały, udostępnione za pośrednictwem Serwisu nie mogą być powielane ani rozpowszechniane w jakiejkolwiek formie i w jakikolwiek sposób na jakichkolwiek polach eksploatacji, włącznie z kopiowaniem, fotokopiowaniem i digitalizacją, w tym także zamieszczaniem w Internecie, bez pisemnej zgody Fundacji, za wyjątkiem materiałów oznaczonych frazą „Do pobrania”, które mogą być pobrane i wykorzystane zgodnie z prawem. Wykorzystanie znaków towarowych lub utworów graficznych objętych prawami autorskimi należącymi do Fundacji bez zgody Fundacji jest zabronione.

8. Każdy Użytkownik Serwisu może kontaktować się z Fundacją kierując korespondencję elektroniczną na adres poczty elektronicznej: [email protected] lub pocztą tradycyjną na adres siedziby Fundacji.

§ 2. Warunki świadczenia usług

1. Użytkownik korzystający z Serwisu jest zobowiązany do zapoznania się z niniejszym Regulaminem i do przestrzegania jego postanowień. Korzystanie z Serwisu oznacza akceptację niniejszego Regulaminu.

2. Korzystanie z Serwisu jest nieodpłatne i nie wymaga rejestracji.

3. Użytkownik ponosi koszty połączenia z Serwisem, zgodnie z cennikiem obsługującego go operatora telekomunikacyjnego.

4. Fundacja poprzez Serwis umożliwia Użytkownikowi korzystanie z następujących usług:

a) zapoznawania się z treściami udostępnianymi przez Fundację, w szczególności dotyczącymi jej działań statutowych i aktualnych akcji pomocy potrzebującym;

b) kontaktowania się z Fundacją;

c) dokonywania wpłat (darowizn) za pośrednictwem płatności online „Przelewy24” na warunkach określonych w Regulaminie operatora płatności – spółki PayPro S.A.

5. Fundacja nie jest podmiotem świadczącym usługi płatnicze.

6. Fundacja udostępnia w ramach Serwisu aktualną listę metod umożliwiających dokonywanie płatności na rzecz Fundacji w celu wsparcia jej działalności statutowej.

7. W ramach płatności online można dokonać płatności według następujących metod:

a) internetowego przelewu bankowego;

b) karty płatniczej debetowej lub kredytowej.

8. Wszelkie należności przekazywane na rzecz Fundacji za pośrednictwem płatności online muszą być wyrażone w walucie polskiej – złoty (PLN).

9. Szczegóły dotyczące dokonywanych transakcji zawiera regulamin „Przelewy24” dostępny pod adresem: https://www.przelewy24.pl/regulamin .

10. Fundacja może udostępnić w ramach Serwisu funkcjonalność umożliwiającą Użytkownikowi regularne wsparcie działań Fundacji (zwaną dalej „Płatnością Cykliczną”).

11. Płatność Cykliczna ma charakter comiesięcznej darowizny automatycznie przekazywanej za pomocą karty kredytowej lub debetowej.

12. W celu uruchomienia Płatności Cyklicznej należy zaznaczyć opcję „Płatność cykliczna” dostępną na formularzu płatności.

13. Po zweryfikowaniu danych karty kredytowej lub debetowej Fundacja otrzyma pierwszą darowiznę, a Użytkownik otrzyma wiadomość e-mail potwierdzającą prawidłowe uruchomienie Płatności Cyklicznej.

14. Kolejne darowizny w ramach Płatności Cyklicznej będą automatycznie przekazywane na rzecz Fundacji do 10 dnia kalendarzowego każdego miesiąca.

15. Użytkownik może w dowolnym momencie zrezygnować z Płatności Cyklicznej. W tym celu należy skontaktować się z Fundacją.

16. W celu prawidłowego korzystania przez Użytkowników z usług dostępnych w Serwisie niezbędne jest łącznie:

a) połączenie z siecią Internet;

b) posiadanie urządzeń pozwalających na korzystanie z zasobów sieci Internet;

c) korzystanie z przeglądarki internetowej umożliwiającej wyświetlanie na ekranie urządzenia

dokumentów hipertekstowych, powiązanych w sieci Internet przez sieciową usługę WWW

oraz obsługującej język programowania JavaScript, a ponadto akceptującej pliki typu cookies.

17. Fundacja wskazuje, że korzystanie z Serwisu jest uzależnione od właściwości sieci Internet i sprzętu komputerowego Użytkownika, na które Fundacja nie ma wpływu.

18. Fundacja nie ponosi odpowiedzialności za zakłócenia w użytkowaniu Serwisu, w tym przerwy w funkcjonowaniu Serwisu spowodowane siłą wyższą, niedozwolonym działaniem osoby lub osób trzecich bądź niekompatybilnością strony internetowej z infrastrukturą techniczną osób korzystających bądź próbujących korzystać z Serwisu.

19. Fundacja nie ponosi odpowiedzialności za blokowanie przesyłania wiadomości e-mail (lub usuwanie wiadomości e-mail) przez administratorów serwerów pocztowych lub przez oprogramowanie zainstalowane na komputerze osoby korzystającej z Serwisu, w tym przez filtry antyspamowe.

20. Zabronione jest umieszczanie w Serwisie treści o charakterze bezprawnym, w szczególności treści wzywających do nienawiści rasowej, etnicznej, wyznaniowej czy na tle orientacji seksualnej, zawierających treści pornograficzne, pochwalających faszyzm, nazizm, komunizm, propagujących przemoc, obrażających uczucia religijne, naruszających prawa innych osób, w tym w szczególności ich dobra osobiste.

21. Fundacja w przypadku powzięcia wiedzy o umieszczeniu przez Użytkownika w Serwisie treści o charakterze bezprawnym niezwłocznie uniemożliwi do nich dostęp. W przypadku niesłusznego zablokowania dostępu do opublikowanej treści, prosimy o kontakt na adres: [email protected] w terminie 7 dni od dnia blokady. Po upływie tego okresu, opublikowana treść może zostać bezpowrotnie usunięta przez Fundację.

22. Wszelkie treści i komentarze Użytkownik Serwisu zamieszcza we własnym imieniu i wyłącznie na własną odpowiedzialność.

§ 3. Warunki zawierania i rozwiązywania umów o świadczenie usług drogą elektroniczną

1. Umowa o świadczenie usług drogą elektroniczną zawierana jest na czas nieoznaczony i może zostać rozwiązana przez Użytkownika lub Fundację na zasadach określonych poniżej. Umowę o świadczenie usług drogą elektroniczną uważa się za zawartą z chwilą rozpoczęcia korzystania przez Użytkownika z Serwisu.

2. Użytkownik bez podania przyczyny jest uprawniony do rozwiązania w każdym czasie, ze skutkiem natychmiastowym, umowy dotyczącej świadczenia usług drogą elektroniczną.

3. Rozwiązanie umowy dotyczącej świadczenia usług drogą elektroniczną przez Użytkownika może nastąpić w dowolny sposób, w szczególności przez:

a) zaprzestanie korzystania z Serwisu;

b) przesłanie oświadczenia na piśmie na adres siedziby Fundacji lub na adres poczty elektronicznej Fundacji, wskazany w § 1 ust. 8 Regulaminu.

4. Fundacja ma prawo rozwiązać umowę, której przedmiotem są usługi obejmujące Płatności Cykliczne, za miesięcznym wypowiedzeniem na koniec miesiąca kalendarzowego, ze względu na ważne przyczyny polegające na zaprzestaniu świadczenia usługi będącej przedmiotem umowy, poprzez złożenie Użytkownikowi oświadczenia o wypowiedzeniu.

5. Oświadczenie Fundacji, o którym mowa w ust. 4, jest składane przez jego opublikowanie w ramach Serwisu.

6. Fundacja odpowiada za nie wykonywanie lub nienależyte wykonywanie usług objętych umową z Użytkownikiem zgodnie z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa.

§ 4. Reklamacje

1. Każdemu Użytkownikowi przysługuje prawo do złożenia reklamacji w sprawach związanych z funkcjonowaniem Serwisu, a także wykonywaniem usług określonych w § 2 ust. 4 Regulaminu przez Fundację.

2. Reklamacje należy składać drogą elektroniczną (na adres poczty elektronicznej Fundacji, wskazany w § 1 ust. 8 Regulaminu, wpisując w tytule „Reklamacja”) lub w formie pisemnej.

3. Fundacja udzieli odpowiedzi na reklamację w terminie 30 dni od dnia jej otrzymania.

4. Odpowiedź na reklamację zostanie przesłana do Użytkownika na adres e-mail wskazany w reklamacji lub jeżeli reklamacja została złożona w formie pisemnej, na adres e-mail wskazany w piśmie albo pisemnie na adres wskazany w piśmie. Fundacja uprawniona jest do pozostawienia reklamacji bez odpowiedzi, jeśli w jej treści nie wskazano danych umożliwiających kontakt z Użytkownikiem.

5. Fundacja informuje, że reklamacje dotyczące usług świadczonych drogą elektroniczną przez osoby trzecie, do których dostęp związany jest z korzystaniem przez Użytkowników z Serwisu, w tym świadczonych przez operatora płatności online, rozpatrywane są przez te osoby trzecie na zasadach i w trybie określonym w regulaminach świadczenia usług przez te osoby.

§ 5. Postanowienia końcowe

1. W przypadku zmian w usługach, wprowadzania nowych funkcjonalności Serwisu lub zakończenia świadczenia usług, Fundacja zastrzega sobie prawo zmiany niniejszego Regulaminu.

2. Zmiany Regulaminu zostaną opublikowane przez Fundację z wyprzedzeniem 7-dniowym przed terminem ich wejścia w życie.

3. Fundacja ma prawo w każdej chwili do zaprzestania prowadzenia którejkolwiek z form działalności opisanej w Regulaminie.

4. Fundacja zastrzega sobie prawo do wyłączenia Serwisu lub ograniczenia możliwości umieszczania w nim jakichkolwiek treści.

5. Nieważność jednego z postanowień Regulaminu nie wpływa na ważność pozostałych jego zapisów.

6. Prawem właściwym dla Regulaminu jest prawo polskie.

7. Wszelkie spory pomiędzy Fundacją a Użytkownikiem, powstałe w związku z korzystaniem przez Użytkownika z Serwisu, załatwiane będą w pierwszej kolejności polubownie. W przypadku braku porozumienia, sądem właściwym do rozstrzygania sporów jest sąd właściwy dla siedziby Fundacji.

8. Regulamin jest dostępny dla Użytkowników w ramach Serwisu, pod adresem:

https://omenaafoundation.com/regulamin.

9. Regulamin w obecnym brzmieniu obowiązuje od dnia 12 sierpnia 2022 r.