Statut Fundacji

Fundacja jest ustanowiona dla realizacji następujących celów:

  • wspieranie wszechstronnego rozwoju dzieci i młodzieży, w tym ich edukacji i kształtowania ich postaw prospołecznych i proekologicznych,
  • promocja Rzeczypospolitej Polskiej, dorobku kulturalnego regionów polskich i społeczności lokalnych w kraju i za granicą,
  • szerzenie wśród społeczeństwa wiedzy na temat innych krajów, kultur, problemów mniejszości, przeciwdziałanie dyskryminacji, w szczególności ze względu na wiek, płeć, światopogląd, pochodzenie, narodowość, niepełnosprawność, likwidacja uprzedzeń wobec mniejszości, osób starszych, osób niepełnosprawnych, dzieci i młodzieży w trudnej sytuacji życiowej, materialnej lub zdrowotnej,
  • upowszechnianie i ochrona praw dziecka, wspieranie rodziny,
  • rozwój przedsiębiorczości, rozwój kontaktów i współpracy między społeczeństwami, narodami, rasami,
  • rozwój współpracy polsko - afrykańskiej,
  • wspomaganie rozwoju techniki, wynalazczości i innowacyjności oraz rozpowszechnianie i wdrażanie nowych rozwiązań technicznych w praktyce gospodarczej.

Pełen statut fundacji do pobrania w formacie pdf - Pobierz statut fundacji tutaj.